Algemene Voorwaarden

GrandVoices stemmenbureau Algemene Voorwaarden per 1 Januari 2010
ALGEMENE VOORWAARDEN

Ten behoeve van Opdrachtgevers


ARTIKEL 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden.

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van

GrandVoices stemmenbureau, inclusief stemgebruik en daaraan verbonden activiteiten, vertalingen

en tekstbewerkingen.

1.2  Onder "stemgebruik" wordt verstaan het gebruik van een stem voor audio visuele producties

door middel van het in  en/of uitspreken van teksten. Onder "stem" wordt verstaan de persoon van

wiens stem gebruik wordt gemaakt.


ARTIKEL 2. Totstandkoming overeenkomsten.

2.1  Alle aanbiedingen alsmede de vermelde tarieven, geschieden onder het voorbehoud dat de

stem beschikbaar is op de door de opdrachtgever verzochte data en tijdstippen. Een overeenkomst

tot stemgebruik komt tot stand indien GrandVoices de boeking van de opdrachtgever accepteert.

2.2  Boekingen dienen te geschieden, afhankelijk van de opnamen, aan de hand van lengte van

tekst of productie, per spot, per voicemail-productie, per minuut, per uur, per halve of per hele dag.

2.3  Annuleringen door de opdrachtgever tot 48 uur voor stemgebruik waarvan een geluidsopname

gemaakt kan worden, worden niet in rekening gebracht. Annuleringen tot 24 uur voor stemgebruik

worden voor 50%  in rekening gebracht. Bij latere afzegging is het volledige tarief verschuldigd.


ARTIKEL 3. Acceptatie.

3.1  Na aankomst van de stem dient de opdrachtgever te controleren of deze stem de door hem

bestelde stem is. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit terstond mede te delen aan

de stem alsmede aan GrandVoices. Indien de opdrachtgever overgaat tot stemgebruik, betekent dit

acceptatie van de stem met inbegrip van de eventueel door de stem ter plaatse gemaakte

vertalingen en/of tekstbewerkingen.

3.2  Met betrekking tot andere dan ter plaatse gemaakte tekstbewerkingen en/of vertalingen, geldt

dat eventuele klachten en reclames binnen 8 dagen na de toezending door GrandVoices, schriftelijk

aan GrandVoices dienen te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de

tekstbewerkingen en/of vertalingen akkoord te hebben bevonden.


ARTIKEL 4. Tijdstip en plaats.

4.1  GrandVoices draagt er zorg voor dat de bestelde stem behoudens overmacht wegens ziekte of

gerechtvaardigde verhindering van de stem  op het door de opdrachtgever aangegeven tijdstip en

plaats aanwezig zal zijn. Indien de stem zich niet meldt op het overeengekomen tijdstip heeft de

opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.2   De tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen van vertalingen en tekstbewerkingen

zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend.


ARTIKEL 5. Geschiktheid / Conditie stem.

GrandVoices boekt de stemmen conform de wensen zoals kenbaar gemaakt door de opdrachtgever.

GrandVoices staat er niet voor in dat de bestelde stem de geschiktheid bezit voor het door

opdrachtgever beoogde gebruik. In het geval de stem als gevolg van verkoudheid of andere fysieke

gesteldheden op het moment van opname niet de juiste conditie bezit, heeft de opdrachtgever het

recht de stem te weigeren en de overeenkomst te ontbinden. Zulks dient terstond aan de stem te

worden medegedeeld alsmede aan GrandVoices. Indien ondanks voornoemde gesteldheid opnamen

worden gemaakt, impliceert dit acceptatie van de stem.


ARTIKEL 6. Werkzaamheden van de stem.

6.1  De werkzaamheden geschieden onder regie en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De

opdrachtgever dient voorafgaande aan de opnamen zijn wensen en verwachtingen met betrekking

tot de in te spreken tekst aan de stem kenbaar te maken. De opdrachtgever draagt de

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de opname studio alsmede van de overige

omstandigheden waaronder de opnamen plaatsvinden.

6.2.  Tekstbewerkingen en/of vertalingen op advies van de stem van geringe omvang zijn in de

tarieven voor het stemgebruik inbegrepen. Zodra de tekstbewerkingen en/of vertalingen ter plaatse

meer dan een kwartier in beslag nemen worden deze tekstbewerkingen en/of vertalingen

afzonderlijk in rekening gebracht conform het tarief zoals aangegeven in de tarievenlijst van

GrandVoices.


ARTIKEL 7. Gebruiksrecht.

7.1  De opdrachtgever heeft het volgende gebruiksrecht met betrekking tot de met de stem

vervaardigde opnamen:

  in het geval van commentaar-opnamen bij bedrijfs- en productpresentaties is het gebruiksrecht,

mits binnen de oorspronkelijke context van de opname en voor intern gebruik, voor onbeperkte

duur en wereldwijd;

  in het geval van documentaires geldt een gebruiksrecht van onbeperkte duur in Nederland, mits

binnen de oorspronkelijke context van de opname.

- in het geval van reclamespots voor radio, televisie, particuliere kabelnetwerken en bioscoop geldt

een gebruiksrecht van één jaar in Nederland, vanaf de datum van opname.

7.2  Voor al het gebruik anders dan aangegeven in artikel 7.1 dient voorafgaande schriftelijke

toestemming van GrandVoices te worden verkregen en zullen afzonderlijke prijzen en repeatfees in

rekening worden gebracht.

7.3  In het geval de opdrachtgever exclusieve rechten met betrekking tot de stem wenst te doen

gelden, dient zulks afzonderlijk te worden overeengekomen.

7.4 Alle exclusief via GrandVoices werkende stemmen dienen te allen tijde bij GrandVoices te worden

geboekt.


ARTIKEL 8. Tarieven.

GrandVoices hanteert tarieven en boekingskosten zoals vermeld in haar prijslijst, tenzij anders

overeengekomen. Reiskosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Tarieven voor stemmen die

niet in Nederland verblijven dienen nader overeen te worden gekomen.

Bij de facturering wordt onderscheid gemaakt tussen:

a. Commentaaropnamen bij audio visuele producties: Het stemgebruik wordt gefactureerd aan de

hand van de tijdsduur van de "droog" uitgesproken tekst gemeten in minuten, tenzij er synchroon

met beeld of tijdcode wordt opgenomen in welk geval een toeslag wordt berekend .

b. Reclamespots: Hierbij gelden vaste tarieven per productie.

c. Demotarief: In geval van proefopnamen voor reclamespots geldt een gereduceerd tarief van 50% 

op voorwaarde dat zulks voorafgaande aan de opnamen is overeengekomen en de opnamen alleen

worden gebruikt voor een demonstratie van de opnamen door de opdrachtgever aan de klant van de

opdrachtgever. Indien van de proefopnamen gebruik wordt gemaakt voor de reclamespot, worden

de proefopnamen voor het volledige tarief in rekening gebracht.

d. Wachttijd: In het geval van wachttijd of indien de opname van reclamespots of

commentaar-opnamen langer duurt dan redelijkerwijs is te verwachten, met uitzondering van het

geval dat langere opnameduur aan de stem is te wijten, wordt een afzonderlijk wachttarief in

rekening gebracht.

e.Tekstbewerking en vertalingen: Indien de tekstbewerkingen en/of vertalingen ter plaatse

geschieden wordt een uurtarief gehanteerd. Voor het overige wordt een tarief per woord

gehanteerd, dat met 50%  kan worden verhoogd in geval van spoed.


ARTIKEL 9. Production Sheet.

9.1  In verband met de gedifferentieerde tariefstelling als vermeld in artikel 8, wordt het

stemgebruik gefactureerd aan de hand van de door de opdrachtgevers voor akkoord getekende

tijdverantwoordingsformulieren, zgn. "production sheets", welke terstond na afloop van de opnamen

dienen te worden ingevuld.

9.2  De opdrachtgevers zijn gehouden er op toe te zien of te doen toezien dat de production sheets

naar waarheid worden ingevuld en namens de opdrachtgever worden ondertekend. Ondertekening

van het production sheet door de opdrachtgever dan wel zijn vertegenwoordiger, betekent

aanvaarding van de verrichte prestatie en akkoordbevinding met (de inhoud van) de algemene

voorwaarden van GrandVoices.

9.3  Bij verschil tussen het bij de opdrachtgever achtergelaten afschrift en het door de stem aan

GrandVoices toegezonden production sheet, geldt het laatste als volledig bewijs, behoudens

tegenbewijs door de opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.


ARTIKEL 10. Betalingen.

10.1  Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan

een contractuele rente is verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zonder dat hier toe een

ingebrekestelling is vereist. Buitengerechtelijke kosten zijn zonder verdere ingebrekestelling

verschuldigd in alle gevallen waarin GrandVoices voor het incasseren van haar vordering derden heeft

moeten inschakelen. Deze kosten zullen worden berekend conform het incassotarief zoals

gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.

10.2  Uitsluitend betalingen aan GrandVoices werken bevrijdend. Betalingen of voorschot betalingen

aan stemmen of vertalers zijn niet toegestaan en onverbindend jegens GrandVoices en kunnen

nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.


ARTIKEL 11. Aansprakelijkheid.

11.1  GrandVoices is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of te laat leveren,

het niet of te laat arriveren van een stem, het niet correct uitvoeren van de overeenkomst, het

gebruik van de stem of met de stem vervaardigde opnamen of het gebruik van tekstbewerkingen

en/of vertalingen inclusief schaden en/of verliezen aan derden, tenzij de opdrachtgever bewijst dat

er sprake is van grove schuld van GrandVoices. De opdrachtgever vrijwaart GrandVoices tegen alle

aanspraken van derden in verband met het geleverde of het gebruik daarvan.

11.2  Enige aansprakelijkheid zal in geen geval de factuurwaarde van het geleverde te boven gaan.

11.3  GrandVoices is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of

beschadiging van hem toevertrouwde manuscripten, documenten, boeken en papieren. De

verzending daarvan geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdracht-gever.


ARTIKEL 12. Toepasselijke recht/Bevoegdheid.

Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door GrandVoices aangegane

overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met

betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten, zullen bij

uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.